Algemene Voorwaarden

Download hier gemakkelijk onze algemene voorwaarden.

A.  Definities en bepalingen

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder:

a.    Opdrachtnemer: de besloten vennootschap CollectMasters B.V. (en de aan haar verbonden vennootschappen)

b.    Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke personen die met Opdrachtnemer een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft gesloten. Indien een opdracht wordt verstrekt door een tussenpersoon, dan dient de eisende partij hiervoor een machtiging af te geven aan de tussenpersoon en dient dit tevens expliciet aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden. Blijft de mededeling aan Opdrachtnemer achterwege, dan geldt de tussenpersoon als opdrachtgever van Opdrachtnemer.

c.     Debiteur: de rechts- of natuurlijke persoon tegen wie de door opdrachtgever verzochte handeling is gericht

 

2.    Toepassingsgebied

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten en/of het geven van (juridisch) advies op het gebied van:

·      Het incasseren van vorderingen(niet-ambtelijke werkzaamheden)

·      Het voeren van debiteurenbeheer

·      Het voeren van creditmanagement

Dit alles in de ruimste zin van het woord

3.    Afwijkende bedingen

Bedingen die afwijken van deze voorwaarden zijn van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

4.    Geen plicht voor aanvaarding opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van werkzaamheden worden verplicht.

5.    Recht tot wijziging algemene voorwaarden

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hier toe aanleiding geeft. Opdrachtnemer wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht, waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden schriftelijk wordt medegedeeld.  

B.  Incasso

6.    Opdracht 

Indien de opdrachtgeverOpdrachtnemer opdracht geeft tot het incasseren van een vordering, dan machtigt de opdrachtgever daarmee Opdrachtnemer om in opdracht van, uit naam van en voorrekening en risico van opdrachtgever, alle benodigde niet-ambtelijke handelingen te verrichten die naar oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk en/of het meest geschikt zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a.    Het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur

b.    Het aan de debiteur in rekening brengen van kosten en rente

c.     Het ontvangen van gelden

d.    Het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling

De opdracht beoogt dus geen eigendomsoverdracht van onderliggende vorderingen. De eigendom van de vordering blijft bij de opdrachtgever.

6.1.  De opdracht is doorOpdrachtnemer aanvaard indien Opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever heeft bevestigd of wanneer Opdrachtnemer uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. De opdracht is in ieder geval aanvaard op het moment dat Opdrachtnemer zich heeft gedragen als Opdrachtnemer.

Betaling

7. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Opdrachtnemer, aan de opdrachtgever, aan de tussenpersoon dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan.

7.1  Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namensOpdrachtnemer gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 

Verplichtingen opdrachtgever

8. De opdrachtgever levert Opdrachtnemer een inhoudelijk, juridisch deugdelijke vordering aan. Indien de debiteur klant vooraf bezwaren heeft geuit of dit tijdens de behandeling van het dossier rechtstreeks bij opdrachtgever doet, dan deelt de opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer mee.

8.1 De opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over en betaling die hij ontvangt in een lopend dossier, over een creditfactuur die hij verzendt, dan wel over iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

8.2 De opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer de voor de opdracht noodzakelijke stukken, ook wanneer deze na het verstrekken van de opdracht pas zijn ontvangen bij opdrachtgever.  

8.3 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer met betrekking tot de overgedragen vordering geen contact opnemen met debiteur, tenzij Opdrachtnemer hiermee instemt.

8.4 De opdrachtgever is verplicht alle, in het kader van de opdracht doorOpdrachtnemer aan opdrachtgever, verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen, die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

9.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil vanOpdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Opdrachtnemer heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Het in dit artikel bepaalde geldt tevens ten behoeve van directieleden en overige medewerkers van Opdrachtnemer en eventuele derden die Opdrachtnemer bij de levering van producten en/of verlening van diensten inschakelt of laat inschakelen.

C.  Duur van de overeenkomst

10. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’ stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid op de betrokken overeenkomst van de algemene voorwaarden.

10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Na eindiging van de overeenkomst is Opdrachtnemer nog gerechtigd de vorderingen die onder hem liggen uit te voeren tot en met de dag van algehele voldoening.

10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen indien de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dan wel met één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.

10.4 Op de overeenkomst met Opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

D. Persoonsgegevens

11. Opdrachtnemer verwerkt de door opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de debiteurklant, uitsluitend in het kader van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht en op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze. Opdrachtnemer treedt hierbij op als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’).  

11.1 Alleen in de gevallen waarin het in het kader van de opdracht noodzakelijk is, of met toestemming van de opdrachtgever, verstrekt Opdrachtnemer deze gegevens aan derden.

11.2 In het geval Opdrachtnemer een derde inschakelt om onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens te verwerken, dan sluit Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst met deze derde, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

11.3 Met inachtneming van het bepaalde in de AVG en conform haar Privacyverklaring, is Opdrachtnemer gerechtigd persoonsgegevens verder te verwerken, onder andere voor het behandelen van andere opdrachten op dezelfde debiteurklant, het beoordelen van verhaalsmogelijkheden bij een debiteurklant en ten behoeve van statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

E. Tarieven

12. De tarieven zijn benoemd in de overeenkomst.

12.1 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor lopende overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de nieuwe tarievenlijst één maand voorafgaand aan de ingangsdatum aan de opdrachtgever verstrekken.

12.2 De opdrachtgever komt geen (tussentijds)recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

F. Afrekening

13. Opdrachtgever heeft recht op het saldo van de door Opdrachtnemer ontvangen gelden met betrekking tot betaling van de hoofdsommen, verminderd met aan Opdrachtnemer toekomende vergoedingen, gemaakte kosten en aan te houden voorschotbedragen.

13.1 Behoudens specifieke anders luidende afspraken tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever, zal Opdrachtnemer maandelijks de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorafgaande aan Opdrachtnemer toekomende, zulks met een minimum van de door Opdrachtnemer gemaakte kosten.

13.2 Betaling aan opdrachtgever worden binnen de wettelijke termijnen voldaan.

G. Klachten

14. Klachten over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het incident schriftelijk en met redenen omkleed aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting een factuur tijdig en volledig te voldoen.

H. Vindplaats algemene voorwaarden

15. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer staan gepubliceerd op de website: www.collectmasters.nl en zijn voor een ieder te downloaden. Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verzonden.

15.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.